D��tsk�� pokoj | Sedac�� soupravy a n��bytek | Z��v��sn�� k��esla a s��t��: